Lankytojų elgesio Jurbarko kultūros centre taisyklės

                                                                                                        PATVIRTINTA 
                                                                                                        Jurbarko kultūros centro direktoriaus
                                                                                                        2019 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-63                                                             

LANKYTOJŲ ELGESIO JURBARKO KULTŪROS CENTRE TAISYKLĖS

I. BENDROJI DALIS

1. Lankytojų elgesio Jurbarko kultūros centre taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja pagrindinę Jurbarko kultūros centro (toliau – Kultūros centras) lankytojų elgesio Kultūros centro patalpose ir/ar teritorijoje tvarką, lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas.
2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Lankytojas– kiekvienas Kultūros centre ir jo teritorijoje esantis asmuo, ne Kultūros centro darbuotojas.
Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
3. Taisyklių tikslas – užtikrinti sklandų kiekvieno lankytojo aptarnavimą visų Kultūros centre vykstančių renginių metu ir Kultūros centro darbo laiku (įskaitant Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų repeticijų laiką).
4. Taisyklės taikomos visiems Kultūros centro lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Kiekvienas lankytojas turi galimybę laisvai susipažinti su Taisyklėmis ir privalo laikytis jose nustatytų reikalavimų.
5. Taisyklės skelbiamos Jurbarko kultūros centro interneto svetainėje www.jurbarko-kc.ltir Kultūros centro informaciniuose stenduose.

II. BENDROJI INFORMACIJA LANKYTOJAMS

6. Kultūros centre yra įrengta vaizdo stebėjimo sistema, fiksuojanti lankytojus bei jų veiksmus, kurios pagalba siekiama apsaugoti Kultūros centro turtą bei užtikrinti tvarką.
7. Į mokamus renginius įleidžiami lankytojai, turintys nesugadintus, nesuplėšytus arba kitaip nepažeistus bilietus. Kultūros centras pasilieka sau teisę neįleisti į renginį lankytojų su pažeistais bilietais. Už sugadintus/pažeistus bilietus pinigai negrąžinami.
8. Pavėlavę į renginį lankytojai į renginio vietą gali būti neįleidžiami arba įleidžiami tik pertraukų tarp kūrinių metu. Visais atvejais sprendimą priima renginio organizatorius.
9. Lankytojai, apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, į Kultūros centrą neįleidžiami. Bilietų kasos darbuotojas, įtardamas kad lankytojas yra apsvaigęs, turi teisę neparduoti bilieto į Kultūros centre vykstantį mokamą renginį.
10. Perduodami saugojimui drabužius į rūbinę, lankytojai turi gauti rūbinės numerėlį. Ant vienos rūbinės pakabos kabinamas tik vienas lankytojo viršutinis drabužis.
11. Rankinės, lagaminai ir kiti panašūs daiktai į rūbinę saugojimui nepriimami.
12. Lankytojas, pametęs rūbinės numerėlį, apie tai privalo nedelsiant informuoti rūbinės darbuotoją. Už pamestą rūbinės numerėlį lankytojas sumoka visą jo kainą.
13. Lankytojui, pranešusiam apie rūbinės numerėlio pametimą, saugojimui į rūbinę perduoti drabužiai grąžinami visiems kitiems lankytojams išėjus iš Kultūros centro, prieš tai surašius dokumentą, kuriame fiksuojamas rūbinės numerėlio pametimas ir lankytojo drabužių grąžinimas, lankytojo kontaktai bei lankytojo įsipareigojimas grąžinti lėšas už pamestą numerėlį į Kultūros centro sąskaitą. Lankytojui atsisakius surašyti minėtos formos prašymą ir/ar sumokėti už pamestą numerėlį, Kultūros centras pasilieką teisę negrąžinti drabužių.
14. Pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus kiekvienas lankytojas neatšaukiamai sutinka, kad neteiks pretenzijų ir neprašys kompensacijos, jei jo balsas, atvaizdas, nuotrauka bus naudojami tiesioginės transliacijos metu ir/ar renginio vaizdo įraše, nuotraukose. Kiekvienas lankytojas atsisako bet kokių teisių ir veiksmų, leidžiančių prieštarauti aukščiau išdėstytam informacijos naudojimui. Renginių organizatoriai ir jų įgalioti tretieji asmenys privalo laikytis visų įstatymų, susijusių su asmeninės informacijos naudojimu žiniasklaidoje.
15. Kultūros centro automobilių stovėjimo aikštelėje transporto priemonės statomos vadovaujantis įrengtų ženklų reikalavimais ir apribojimais. Dviračiai turi būti statomi tik tam specialiai skirtose vietose. Transporto priemonių eismas ir statymas vyksta laikantis kelių eismo taisyklių reikalavimų.

III. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

16. Lankytojai turi teisę:
16.1. gauti informaciją apie Kultūros centro darbo laiką, siūlomas paslaugas ir jų įkainius;
16.2. bilietų kasos darbo laiku įsigyti bilietus į Kultūros centre organizuojamus mokamus renginius;
16.3. laisvai patekti į Kultūros centrą tik jo darbo valandomis ir nemokamų renginių metu, o į mokamus renginius – pateikus bilietus arba dokumentus, suteikiančius teisę įeiti;
16.4. užimti Kultūros centro salėje tik tas vietas, kurios yra nurodytos jų turimuose bilietuose arba kituose dokumentuose, suteikiančiuose teisę patekti į renginį;
16.5. naudotis Kultūros centro rūbine ir kitomis viešojo naudojimo patalpomis;
16.6. rūkyti tik specialiai tam skirtose ir specialiai pažymėtose Kultūros centro vietose;
16.7. pateikti savo pageidavimus, nusiskundimus ir/ar pasiūlymus dėl Kultūros centro darbo el. paštu info@jurbarko-kc.lt arba palikti juos dėžutėje „Pageidavimai ir pasiūlymai Jurbarko kultūros centro veiklos tobulinimo ir korupcijos prevencijos klausimais“, esančioje prie Kultūros centro tarnybinio įėjimo;
16.8. pranešti Kultūros centro administracijai apie netinkamą Kultūros centro darbuotojų elgesį.
17. Lankytojai privalo:
17.1. bilietą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę patekti į Kultūros centre vykstantį mokamą renginį saugoti iki jo pabaigos;
17.2. prasidėjus renginiui, išjungti mobiliojo ryšio priemonę arba jo garsą;
17.3. asmeniškai rūpintis savo ir savo vaikų bei kitų lydimų asmenų sveikatos/gyvybės bei turto saugumu;
17.4. vykdyti Kultūros centro darbuotojų, renginių organizatorių, saugos tarnybos darbuotojų, savanorių  ir/ar kitų įgaliotų užtikrinti saugumą asmenų nurodymus;
17.5. elgtis taip, kad nedarytų žalos, nekeltų grėsmės sau ir aplinkiniams, netrukdytų kitiems lankytojams;
17.6. nedelsiant informuoti Kultūros centro darbuotojus apie veiksmus ir/ar įvykius, ir/ar aplinkybes, dėl kurių gali būti/buvo padaryta žala lankytojų arba kitų asmenų sveikatai, gyvybei, turtui.
18. Lankytojams draudžiama:
18.1. patekti į mokamus renginius be bilietų arba kitų dokumentų, suteikiančių teisę patekti į renginį, jeigu nėra numatyta kita įėjimo į renginį tvarka;
18.2. patekti į renginio vietą (didžiąją salę, mažąją salę ir kt.) su lauko rūbais (striukėmis, paltais ir pan.);
18.3. be Kultūros centro administracijos ar kito renginio organizatoriaus sutikimo filmuoti ir/ar fotografuoti renginį;
18.4. atsinešti į Kultūros centrą įvairius degius skysčius, alkoholinius gėrimus, maisto produktus (bet kokiose pakuotėse), nuodingas ir psichotropines medžiagas, ginklus, aštrius daiktus, sprogstamąsias medžiagas, lazerinę ir kitokias šviesą skleidžiančias priemones, gyvūnus, fotoaparatus, filmavimo kameras ir kt. daiktus, kuriuos įsinešti draudžia renginio organizatorius arba administracija bei kurie gali kelti pavojų aplinkiniams;
18.5. mėtyti įvairius daiktus į sceną ir/ar kitus žiūrovus, šauksmais ar kitokiais agresyviais veiksmais žeminti renginio dalyvių, Kultūros centro darbuotojų ir/ar kitų lankytojų žmogiškąjį orumą bei ignoruoti elgesio viešose vietose taisykles;
18.6. pavojingai elgtis, keliant grėsmę sau ir kitiems Kultūros centro lankytojams;
18.7. renginio metu lipti ant scenos, lankytis atlikėjų persirengimo kambariuose, užkulisių zonoje, eiti į tarnybines patalpas ar kitas uždaras lankytojams teritorijas;
18.8. šiukšlinti Kultūros centro patalpose ir jam priklausančioje teritorijoje, gadinti ir laužyti Kultūros centro inventorių, apipavidalinimo elementus, želdinius;
18.9. patekti į Kultūros centrą apsvaigusiems nuo alkoholinių gėrimų ir/ar psichotropinių medžiagų;
18.10. Kultūros centre, be administracijos rašytinio leidimo, teikti bet kokias komercines paslaugas (prekiauti maisto prekėmis, suvenyrais, drabužiais ir kt.);
18.11. Kultūros centre, be administracijos rašytinio leidimo, platinti reklaminius lapelius, lankstinukus ir/ar kitą informacinę/reklaminę medžiagą, organizuoti apklausų, parašų rinkimo ir/ar kitokias akcijas.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Kiekvienas lankytojas, atvykęs į Kultūros centrą, automatiškai patvirtina, kad susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.
20. Šių Taisyklių laikymosi kontrolę vykdo Kultūros centro administracija, bilietų kasininkas, bilietų kontrolieriai, kiti lankytojus aptarnaujantys asmenys.
21. Kultūros centro administracija turi teikę, be atskiro įspėjimo, pašalinti lankytoją iš Kultūros centro, jeigu jis nesilaiko šių Taisyklių. Iš Kultūros centro pašalintam lankytojui pinigai už įsigytus bilietus, jeigu renginys yra mokamas, negrąžinami.
22. Už viešosios tvarkos ir šių Taisyklių pažeidimus lankytojai atako teisės aktų nustatyta tvarka.
23. Kultūros centras neatsako už padarytą žalą lankytojui arba tretiesiems asmenims, jeigu lankytojas nesilaikė šių Taisyklių arba Lietuvos Respublikos teisės aktų.
24. Šios Taisyklės keičiamos, pildomos ir pripažįstamos netekusiomis galios Kultūros centro direktoriaus įsakymu.

____________________________

Darbo laikas

Bilietų kasos darbo laikas:
pirmadienį - penktadienį nuo 16.00 iki 18.00 val.
Jei renginiai vyksta poilsio dienomis, bilietų kasa dirba 2 valandas prieš renginį. Kasos darbo metu bilietus galite rezervuoti tel. Nr. 869870372.
Rezervuotus bilietus reikia atsiimti likus 3 (trims) darbo dienoms iki renginio pradžios, kitaip bilietų rezervacija nebegalios.
Įsigyti bilietai nekeičiami ir negrąžinami, išskyrus tuos atvejus, kai renginys nukeliamas arba atšaukiamas. Atšaukus renginį, bilietai grąžinami į kasą, kurioje buvo įsigyti. Bilietai turi būti nesugadinti ar kitaip nepažeisti. Renginio laiko nukėlimo atveju, įsigytas bilietas galioja atidėtam renginiui.
Kasininkės el. paštas kasa@jurbarko-kc.lt

Sargų darbo laikas:
nuo 16 val. Tel. Nr. (8 447) 70 204.

Administracijos darbo laikas:
pirmadienį - ketvirtadienį 8.00 - 17.00 val.
(pietų pertrauka 12.00 - 12.45 val.)
penktadienį 8.00 - 15.45
(pietų pertrauka 12.00 - 12.45 val.)

Nuorodos

Jurbarko kultūros centras

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 158746870
Adresas: Dariaus ir Girėno g. 94 LT-74187, Jurbarkas

Tel. Nr. (8 447) 70203 / 70204
El. paštas info@jurbarko-kc.lt

Darbuotojų pašto nuoroda

Lankytojų elgesio Jurbarko kultūros centre taisyklės

Dizainas: Gediminas Survila